وزن مخصوص فلزات

وزن مخصوص فلزات

جدول زیر وزن مخصوص فلزات (گرم بر سانتی متر مکعب) را نشان می دهد. برای محاسبه وزن یک قطعه وزن مخصوص را در حجم (سانتی متر مکعب) ضرب می کنیم.

عنصرنمادوزن مخصوص
g/cm3
Actinium اکتینیوم Ac 10
Aluminum آلومینیوم Al 2.70
Antimony آنتیموان Sb 6.68
Barium باریوم Ba 3.62
Beryllium برلیوم Be 1.85
Bismuth بیسموت Bi 9.79
Cadmium کادمیوم Cd 8.69
Calcium کلسیوم Ca 1.54
Cerium سریم Ce 6.77
Cesium سزیم Cs 1.93
Chromium کروم Cr 7.15
Cobalt کبالت Co 8.86
Copper مس Cu 8.96
Dysprosium دیسپروزیم Dy 8.55
Erbium اربیوم Er 9.07
Europium Eu 5.24
Gadolinium Gd 7.90
Gallium Ga 5.91
Gold Au 19.3
Hafnium Hf 13.3
Holmium Ho 8.80
Indium In 7.31
Iridium Ir 22.5
Iron Fe 7.87
Lanthanum La 6.15
Lead Pb 11.3
Lithium Li 0.53
Lutetium Lu 9.84
Magnesium Mg 1.74
Manganese Mn 7.3
Mercury Hg 13.53
Molybdenum Mo 10.2
Neodymium Nd 7.01
Neptunium Np 20.2
Nickel Ni 8.90
Niobium Nb 8.57
Osmium Os 22.59
Palladium Pd 12.0
Platinum Pt 21.5
Plutonium Pu 19.7
Polonium Po 9.20
Potassium K 0.89
Praseodymium Pr 6.77
Promethium Pm 7.26
Protactinium Pa 15.4
Radium Ra 5
Rhenium Re 20.8
Rhodium Rh 12.4
Rubidium Rb 1.53
Ruthenium Ru 12.1
Samarium Sm 7.52
Scandium Sc 2.99
Silver Ag 10.5
Sodium Na 0.97
Strontium Sr 2.64
Tantalum Ta 16.4
Technetium Tc 11
Terbium Tb 8.23
Thallium Tl 11.8
Thorium Th 11.7
Thulium Tm 9.32
Tin Sn 7.26
Titanium Ti 4.51
Tungsten W 19.3
Uranium U 19.1
Vanadium V 6.0
Ytterbium Yb 6.90
Yttrium Y 4.47
Zinc Zn 7.14
Zirconium Zr 6.52
خانه تماسآدرس