وزن مخصوص فلزات

وزن مخصوص فلزات و دمای ذوب آنها

جدول زیر وزن مخصوص فلزات (گرم بر سانتی متر مکعب) را نشان می دهد. برای محاسبه وزن یک قطعه وزن مخصوص را در حجم (سانتی متر مکعب) ضرب می کنیم.

عنصرنمادوزن مخصوص g/cm3دمای ذوب C°
Actinium اکتینیومAc10
Aluminum آلومینیوم Aluminum
Alloy آلیاژ آلومینیوم
Aluminum Bronze آلومینیوم برنز
Al

2.70

660
463-671
600-655
Antimony آنتیموانSb6.68
Barium باریومBa3.62
Beryllium برلیوم
Beryllium copper مس برلیوم
Be
1.85
1285
865-955
Bismuth بیسموتBi9.79271.4
Cadmium کادمیومCd8.69321
Calcium کلسیومCa1.54
cast iron چدنCa1.54
Cerium سریمCe6.77
Cesium سزیمCs1.93
Chromium کرومCr7.151860
Cobalt کبالتCo8.861495
Copper مسCu8.961084
Dysprosium دیسپروزیمDy8.55
Erbium اربیومEr9.07
Europium یوروپیمEu5.24
Gadolinium گادولینیمGd7.90
Gallium گالیمGa5.91
Gold طلاAu19.3
Hafnium هافنیمHf13.3
Holmium هولمیمHo8.80
Indium ایندیمIn7.31
Iridium ایریدیمIr22.5
Iron آهن
Iron Wrought چدن فرفورژه
Iron Gray Cast چدن خاکستری
Iron Ductile چدن داکتیل
Fe


7.871482-1593
1127-1204
1149
Lanthanum لانتانLa6.15
Lead سربPb11.3327.5
Lithium لیتیمLi0.53
Lutetium لوتتیمLu9.84
Magnesium منیزیم
Magnesium Alloy آلیاژ منیزیم
Mg
1.74
650
349-649
Manganese منگنز
Manganese bronze برنز منگنزی
Mn
7.3
1244
865-890
Mercury جیوهHg13.53-38.86
Molybdenum مولیبدنMo10.22620
Neodymium نئودیمیمNd7.01
Neptunium نپتونیمNp20.2
Nickel نیکلNi8.901453
Niobium نیوبیمNb8.572470
Osmium اسمیمOs22.59
Palladium پالادیمPd12.01555
Platinum پلاتینیومPt21.51770
Plutonium پلوتونیمPu19.7
Polonium پولونیمPo9.20
Potassium پتاسیمK0.89
Praseodymium پرازئودیمیمPr6.77
Promethium پرومتیمPm7.26
Protactinium پروتاکتینیمPa15.4
Radium رادیمRa5
Rhenium رنیمRe20.83186
Rhodium رودیمRh12.41965
Rubidium روبیدیمRb1.53
Ruthenium روتنیمRu12.1
Samarium ساماریمSm7.52
Scandium اسکاندیمSc2.99
Silver نقرهAg10.5
Sodium سدیمNa0.97
Strontium استرانسیمSr2.64
Tantalum تانتالTa16.4
Technetium تکنسیمTc11
Terbium تربیمTb8.23
Thallium تالیمTl11.8
Thorium توریمTh11.7
Thulium تولیمTm9.32
Tin قلعSn7.26
Titanium تیتانیومTi4.51
Tungsten تنگستنW19.3
Uranium اورانیمU19.1
Vanadium وانادیمV6.0
Ytterbium ایتربیمYb6.90
Yttrium ایتریمY4.47
Zinc رویZn7.14
Zirconium زیرکونیمZr6.52
خانه تماسآدرس