آنالیز فلزات

آنالیز های پر مصرف در گروه تولیدی صنعتی پیشتاز

آنالیز فولاد

به چپ و راست بکشید

other (نیکل) %Ni (مولیبدن) %Mo (کروم) %Cr (گوگرد) %S (فسفر) %P (منگنز) %Mn (سیلیسیوم) %Si (کربن) %C Industrial symbol Material symbol

Cu ≤0.30/Nb ≤0.010/Ti ≤0.04/V ≤0.02

≤0.30

≤0.8

≤0.30

≤0.020

≤0.025

≤1.20

≤0.35

≤0.16

St37

1.0254

آنالیز St37

//Cu ≤0.3/V ≤0.03 Cu+Ni+Cr+Mo+V≤1%

≤0.5
≤0.2

≤0.5

≤0.045

≤0.04

≤1.0

≤0.6

≤0.3

WCB

ASTM A216

آنالیز WCB

0,63% ≤ (Cr + Mo + Ni)

≤0.40

≤0.10

≤0.40

≤0.035

≤0.030

0.50-0.80

≤0.40

0.42-0.50

Ck45

1.1191

آنالیز Ck45

N ≤0.110

8.0-10.5

-

17.50-19.50

≤0.015

≤0.045

≤2.0

≤1.0

≤0.07

X5CrNi18-10

1.4301

آنالیز Steel 304

N ≤0.110

10.0-13.0

2.0-2.5

16.50-18.50

≤0.015

≤0.045

≤2.0

≤1.0

≤0.07

316-DC 04

1.4401

آنالیز Steel 316

-

-

0.15-0.30

0.90-1.20

≤0.035

≤0.025

0.60-0.90

≤0.040

0.38-0.45

42CrMo40

1.7225

آنالیز Mo40

Cu ≤0.30/N ≤0.012

-

0.40-0.60

0.70-1.15

≤0.010

≤0.025

0.40-1.00

≤0.35

0.08-0.18

13CrMo44

1.7335

آنالیز 13 CrMo 44

-

-

0.55-0.75

5.60-6.40

≤0.015

≤0.015

0.43-0.72

0.25-0.55

0.04-0.09

X7CrMo6

1.7373

آنالیز X7CrMo6

Cu ≤0.30

≤0.50

≤0.20

≤0.50

-

-

≤1.20

≤0.60

≤0.25

WCC

-

آنالیز WCC

آنالیز نایهارد

به چپ و راست بکشید

other (نیکل) %Ni (مولیبدن) %Mo (کروم) %Cr (گوگرد) %S (فسفر) %P (منگنز) %Mn (سیلیسیوم) %Si (کربن) %C Industrial symbol Material symbol

-

3.3-4.8

≤0.4

1.5-2.6

≤0.15

≤0.3

0.3-0.7

0.3-0.5

3.0-3.6

Ni-Hard 1

0.9625

آنالیز نایهارد 1

-

3.3-5.0

≤0.4

1.4-2.4

≤0.15

≤0.3

0.3-0.7

0.3-0.5

≤2.9

Ni-Hard 2

0.9620

آنالز نایهارد 2

-

4.0-4.75

-

1.4-1.8

≤0.05

≤0.05

0.4-0.7

0.4-0.7

1.0-1.6

Ni-Hard 3

-

آنالیز نایهارد 3

-

5.0-6.5

≤0.4

8.0-9.0

≤0.1

≤0.06

0.4-0.6

1.8-2.0

2.6-3.2

Ni-Hard 4

0.9630

آنالیز نایهارد 4

آنالیز چدن

به چپ و راست بکشید

other (نیکل) %Ni (مولیبدن) %Mo (کروم) %Cr (گوگرد) %S (فسفر) %P (منگنز) %Mn (سیلیسیوم) %Si (جمع کربن) %Total C Industrial symbol Material symbol

Mg ≤0.450

0.00

-

-

≤0.03

≤0.005

≤0.30

≤1.80

3.20

GGG40

0.7040

آنالیز GGG40

iron =Remainder

-

-

-

≤0.02

≤0.10

0.1-0.3

2.3-3.1

3.4-3.85

GGG60

0.7060

آنالیز GGG60

Mg ≤0.08

≤0.85

-

-

≤0.015

≤0.07

≤0.50

≤2.70

3.70

GGG70

0.7070

آنالیز GGG70

خانه تماسآدرس