آنالیز فلزات

آنالیز های پر مصرف فولاد در گروه تولیدی صنعتی پیشتاز

به چپ و راست بکشید

other (نیکل) %Ni (مولیبدن) %Mo (کروم) %Cr (گوگرد) %S (فسفر) %P (منگنز) %Mn (سیلیسیوم) %Si (کربن) %C Industrial symbol Material symbol

Cu ≤0.30/Nb ≤0.010/Ti ≤0.04/V ≤0.02

≤0.30

≤0.8

≤0.30

≤0.020

≤0.025

≤1.20

≤0.35

≤0.16

St37

1.0254

آنالیز St37

-

-

-

-

≤0.020

≤0.030

0.50-1.20

≤0.060

0.18-0.23

WCB

1.0619

آنالز WCB

0,63% ≤ (Cr + Mo + Ni)

≤0.40

≤0.10

≤0.40

≤0.035

≤0.030

0.50-0.80

≤0.40

0.42-0.50

Ck45

1.1191

آنالیز Ck45

-

≤0.40

≤0.10

≤0.40

≤0.025

≤0.025

≤0.40

0.15-0.35

1.20-1.30

304-125 Cr 2

1.4301

آنالیز St304

-

-

-

-

≤0.030

≤0.030

≤0.40

-

≤0.08

316-DC 04

1.4401

آنالیز St316

-

-

0.15-0.30

0.90-1.20

≤0.035

≤0.025

0.60-0.90

≤0.040

0.38-0.45

42CrMo40

1.7225

آنالیز Mo40

Cu ≤0.30/N ≤0.012

-

0.40-0.60

70-1.15

≤0.010

≤0.025

0.40-1.00

≤0.35

0.08-0.18

13CrMo44

1.7335

آنالیز 13 CrMo 44

-

-

0.55-0.75

5.60-6.40

≤0.015

≤0.015

0.43-0.72

0.25-0.55

0.04-0.09

X7CrMo6

1.7373

آنالیز X7CrMo6

Cu ≤0.30

≤0.50

≤0.20

≤0.50

-

-

≤1.20

≤0.60

≤0.25

WCC

-

آنالیز WCC

other (نیکل) %Ni (مولیبدن) %Mo (کروم) %Cr (گوگرد) %S (فسفر) %P (منگنز) %Mn (سیلیسیوم) %Si (کربن) %C Industrial symbol Material symbol

-

-

-

-

≤0.02

≤0.10

0.1-0.3

2.3-3.1

3.4-3.85

GGG60

-

آنالیز GGG60

-

-

-

-

≤0.020

≤0.030

0.50-1.20

≤0.060

0.18-0.23

WCB

1.0619

آنالیز WCB

0,63% ≤ (Cr + Mo + Ni)

≤0.40

≤0.10

≤0.40

≤0.035

≤0.030

0.50-0.80

≤0.40

0.42-0.50

Ck45

1.1191

آنالیز Ck45

-

≤0.40

≤0.10

≤0.40

≤0.025

≤0.025

≤0.40

0.15-0.35

1.20-1.30

304-125 Cr 2

1.4301

آنالیز St304

-

-

-

-

≤0.030

≤0.030

≤0.40

-

≤0.08

316-DC 04

1.4401

آنالیز St316

-

-

0.15-0.30

0.90-1.20

≤0.035

≤0.025

0.60-0.90

≤0.040

0.38-0.45

42CrMo40

1.7225

آنالیز Mo40

Cu ≤0.30

≤0.50

≤0.20

≤0.50

-

-

≤1.20

≤0.60

≤0.25

WCC

-

آنالیز WCC

خانه تماسآدرس