ملاحظات مهم ریخته گری

طرح الگو چگونه روی ماسه ساخته می شود؟ صنعت گران شکل مورد نظر را با دست یا به وسیله ماشین روی ماسه حک می کنند.
۲- چرا طرح ایجاد شده دقیقا شبیه قطعه نیست؟ به وسیله طرح ما تنها سطح خارجی قطعه را می سازیم . سطوح داخلی توسط ماهیچه ها ایجاد می شوند. باید مقدار فضای لازم را برای انقباض قطعه ریخته گری شده بعد از انجماد پیشبینی کرد.