ریخته گری قظعات در نمونه سازی و تولید محدود مورد استفاده قرار می گیرد

برای ریخته گری فول مولد از مدل یا نقشه یک مدل فمی ایجاد می شود سپس از آن مدل فمی قالب گیری شده تعداد اندکی از آن تولید می شوند