افتخار ما به بیش از پنج نسل پیشینه ریخته گری در نیاکان ماست

انواع آلیاژ های آلومینیوم

انواع آلیاژ های استیل

انواع آلیاژ های چدن

تلفن

۰۲۱-۵۵۲۵۱۶۶۶

۰۲۱-۵۵۲۵۱۷۷۷

۰۹۱۲۱۲۷۹۲۱۸

Call Now Button